விஜயாபுரம் யாசின்பபு நகர் மேற்கு பார்த்த இடம்
1.கீழேக்கு பார்த்த ஷீட் வீடு
4×10 கிட்சன்
12×16ஹால்
10×10ரூம்
உள்ள ஒரு பாத்ரூம்.வடக்கு பார்த்த ஷீட்
ஒரு கிட்சன்
ஒரு ஹால்
ஒரு ரூம்
ஒரு பாத்ரூம்
17×25.
9629778729 ட்ரீம்ஹோம் &லேண்ட்

About Author

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *